KURUMSAL SORUMLULUK

İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası için tıklayın.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularını düzenleyen 6331 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelikler, Doğan Holding bünyesindeki İSG çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Yıl içinde mevzuatta yapılan değişiklikler Doğan Holding’in ilgili bölümleri tarafından yakından izlenmiş ve uyum için gerekli olan düzenlemeler hızlıca gerçekleştirilmiştir.

İSG konusundaki mevzuata ek olarak, Gruba bağlı tüm şirketlerin ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) prensiplerine, insan haklarına ve Doğan Grubu İSG Politikası ile belirlenmiş olan kurallara uygun çalışabilmesi için gerekli olan, iç yönetmelik niteliğindeki İSG prosedürleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ekibe rehberlik etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu: Doğan Grubu kapsamındaki tüm şirketlerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile Doğan Grubu İSG Politikası ve iç yönetmelik niteliğindeki İSG prosedürüne uygun çalıştıklarının gözlemlenmesi ve aksaklıkların ilgili mercilere rapor edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan Doğan Grubu İSG Üst Kurulu, yıl boyunca gözlemleme faaliyetlerini başarıyla sürdürmüştür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları: Grup şirketlerinin tümünde yasanın öngördüğü işveren temsilcisi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları yöneticisi, çalışan temsilcileri ve gündeme uygun teknik ve idari personel tarafından İSG Kurulları oluşturulmuştu. Bu kurullar, 2016 yılında da en geç yasanın öngördüğü sürelerde, olağan ya da gerekli durumlarda olağanüstü toplanarak, görev kapsamlarına giren konularda kararlar almışlardır. İSG Kurulları, değişen koşullar nedeniyle işyerlerinde, daha önce hazırlanan Risk Değerlendirme Raporlarında gerekli hale gelen güncellemelerin yapılmasını ve bu raporlarda belirtilmiş olan risklerin giderilmesi için önlemlerin alınmasını sağlamıştır.

İş Yeri Hekimleri (İH), İş Güvenliği Uzmanları (İGU) ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB): Grup şirketlerinin lokasyon ve personel sayılarının farklılık göstermesi nedeniyle, yasanın sağladığı olanaklar çerçevesinde, kaynakların Gruba bağlı şirketler tarafından ortak kullanılması prensibi kabul edilmiştir. Grup şirketlerinin personel sayılarındaki farklılıklar nedeniyle, İH ve İGU sayısında, çalıştıkları lokasyonlarda ve sorumluluk kapsamlarında değişiklikler yapılmıştır. İş kolunun ya da iş yeri lokasyonunun gerektirdiği hallerde OSGB ile işbirliği yapılmıştır.

Acil durum eylem planı: Yangın ve deprem gibi acil olaylarda zararın önlenmesi için gerekli olan acil durum eylem planları, işin ve/veya iş yerinin değişen yapısına göre revize edilmiştir. Kadrolardaki değişimler nedeniyle ihtiyaca göre yenilenen arama, kurtarma ve tahliye ile yangına müdahalede görevli tüm personele gerekli teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken; görevlerine devam etmekte olan görevli personele de yenileme eğitimleri verilmiştir. Belirli aralıklarla yapılması zorunlu olan tahliye tatbikatları ise belirlenen sürelerde gerçekleştirilmektedir.

İlk yardım eğitimi: 6331 sayılı Kanun uyarınca yapılan işin tehlike derecesine bağlı olarak değişen oranlardaki personelin, ilk yardım eğitimi alması ve bunların iş yerinde ilk yardım görevlisi olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu orana uygun sayıda çalışana, yetkili kuruluşlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verilmiş ve eğitim alan kişiler sınava girerek sertifikalarını almışlardır. İşten ayrılmalar nedeniyle eksilen görevlilerin sayısı belirlenerek yerlerine yenilerinin eğitim alması sağlanmıştır. Sertifikalarının geçerlilik süresi dolan ilk yardım görevlisi personele, yenileme eğitimleri verilerek sertifikalarının geçerlilik süresi uzatılmıştır.

Eğitim çalışmaları: 6331 sayılı Kanun, tüm çalışanlara temel İSG eğitimi verilmesini, ayrıca yaptıkları işin özeliklerine göre de ek eğitimler verilmesini şart koşmaktadır. 2016 yılında işe başlayan tüm personele İSG eğitimleri verilirken, görevi değişen personele de yeni görevinin gereği olan ek eğitimler verilmiştir. Teknik işlerde çalışacak personel için de mesleki eğitim şartı aranmış ve gerekli görülen personele meslek içi eğitimler verilmiştir.

İH ve İGU Elektronik Kayıt Sistemi: İşe giriş ve periyodik muayenelerin takibinde kolaylık sağlanması amacıyla İH için, kullanıcıların önerileri doğrultusunda hazırlanmış olan elektronik kayıt sistemi, İGU için de geliştirilmişti. Programların ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilerek tüm ekibin kolayca kullanacağı ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı yapıya getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu sistem, İH, İGU ve OSGB’lerin kendi çalışmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra İSG Üst Kurulu’nun gözetim olanaklarını da geliştirmiştir.

İşe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri: 2016 yılında da işe yeni başlayan personele, İH muayenesinin yanı sıra çalışacağı işe göre tahlil, işitme testi, bel röntgeni, göz muayenesi gibi ek tetkikler ya da özel uzmanlık gerektiren durumlarda tıbbi konsültasyonlar gerçekleştirilmiş, bunların periyodik olarak tekrarlanması sağlanmış ve tüm çalışanlara akciğer röntgeni incelemesi yapılmıştır. İşitme ve görme testleri, yapılması zorunlu personelin dışında, isteyen tüm personele de uygulanmıştır.

Koruyucu Hekimlik ve Poliklinik Hizmeti: Gruba bağlı tüm şirketlerde görev yapan İH’ler koruyucu hekimlik ve imkân olan yerlerde İH çalışmalarından arta kala zamanlarda poliklinik hizmeti vermiştir. Bu kapsamda gerekli olan aşılar ve riskli personele riske uygun ek aşılar yapılmıştır. İşin özelliğine göre farklı iş yerlerinde ağırlık kaldırma, ergonomi, sağlıklı beslenme, obezite ve stresle başa çıkma konularında eğitimler düzenlenmiştir.

Portör taramaları ve hijyen kontrolleri: Gıda ile ilgili hizmet veren tüm personelin portör taramaları düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca gıda üretimi ve sunulması ile üretilmiş olan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, İH tarafından sık sık kontrol edilmiştir. Birçok lokasyonda yetkili firmalar aracılığıyla periyodik denetimler yapılmış ve karşılaşılan sorunlarla ilgili önlemler ivedilikle alınmıştır.

Ortam ölçümleri: İş yerindeki koşulların sağlığı etkileme riskine karşı tüm tesislerdeki ortam ölçümleri periyodik olarak yapılmakta ve uygunsuzluk tespit edilen hallerde gerekli önlemler alınmaktadır. Bu ölçümler arasında yer alan hava kalitesi, toz, kimyasal madde, sıcaklık, aydınlatma ve gürültü düzeyleri ile biyolojik kirleticiler iş yerlerinin özelliklerine göre düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.

İş makinelerinin kontrolü: İş yerlerinde kullanılan tüm iş makinelerine ait kontrollerin yetkililerce zamanında gerçekleştirilmesi ve belirlenen eksiklerin giderilmesi sürekli takip edilmektedir.

Taşeronların izlenmesi: 6331 sayılı Kanun, alt işverenlerin İSG kurallarına uygunluğunun takibinde üst işvereni de yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle Doğan Grubu’na hizmet veren tüm alt işverenlerin çalışmaları izlenmektedir. Bu amaçla taşeronlarla yapılan sözleşmelere İSG hükümleri konulmuş olup taşeronlar işe başlamadan önce bu konularda denetlenmekte ve kendilerine iş ve iş yeri hakkında eğitimler verilmektedir.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.