YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında Önerisi

25.02.2019

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 3.633.096.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 438.607.793,22 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 1.400.638,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutardan, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"ne göre hesaplanan 194.292.279,80 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ile 26.612.140,33 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" indirildikten ve 2018 yılında yapılan 11.194.510,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 2.983.377.657,69 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde, 466.620.572,51 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 438.607.793,22 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.400.638,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasını takiben kalan tutardan 26.612.140,33 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" matrahı oluşmadığı,

görülerek,

Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan "Olağanüstü Yedekler"den "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %10'u, net %8,50'si oranında olmak üzere, toplam 261.693.828,80 Türk Lirası ("brüt"), 222.439.754,48 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 22.04.2019 tarihinde başlanması,

SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 2.904.781.598,69 Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,

30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sehven 2.465.734,41 Türk Lirası olarak onaylanan "Genel Kanuni Yedek Akçe"tutarının 2.278.677,85 Türk Lirası olarak düzeltilmesi,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

 

Kar Dağıtım TablosuÖnceki Sayfa
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.