YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Kesinleşen Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi hk
  18.04.2019

  Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22.04.2019 'dur.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
  12.04.2019

  Yönetim Kurulumuz 12.04.2019 tarihli (bugün) toplantısında; Şirketimiz'in 13.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin 3.000.000 Türk Lirası nakden artırılmak suretiyle 16.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'nin 12.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarımızın 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırımından sağlanacak fonun tamamı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. tarafından finansal borç ödemesinde kullanılacaktır.

  devamı
 • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
  11.04.2019

  Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz'in 20 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı'nın Yönetim Kurulu Başkanı; Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine, Çağlar Göğüş'ün Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.

  devamı
 • Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
  29.03.2019

  Şirketimiz'in 20.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.03.2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

  devamı
 • Pay Geri Alım Bildirimi - DOHOL
  27.03.2019

  Şirketimiz 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 27.03.2019 tarihinde (bugün) 3.700.000 adet kendi payını Borsa'dan satın almıştır.

  devamı
 • Bilgilendirme Politikası Genel Kurulda Kabul Edilmiştir.
  20.03.2019

  Şirketimiz'in, güncellenen "Bilgilendirme Politikası" 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

  devamı
 • Kar Dağıtım Politikası Genel Kurulda Kabul Edilmiştir
  20.03.2019

  Şirketimiz'in, güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

  devamı
 • Pay Geri Alım Programı Genel Kurulda Kabul Edilmiştir
  20.03.2019

  Şirketimiz'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" düzenlemeleri dikkate alınarak hazırlanan, ekli "Pay Geri Alım Programı"nın, 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmuş ve oyçokluğu ile aynen kabul edilmiştir.

  devamı
 • 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
  20.03.2019

  ürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 3.633.096.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 438.607.793,22 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 1.400.638,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutardan, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"ne göre hesaplanan 194.292.279,80 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ile 26.612.140,33 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" indirildikten ve 2018 yılında yapılan 11.194.510,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 2.983.377.657,69 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

  devamı
 • Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
  20.03.2019

  Şirketimiz'in 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 tarihinde (bugün) saat 13:00' da Şirket Merkezi'nde, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.